TextElementCollection<TextElementType>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether or not the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli kolekcja jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Obecnie ta właściwość zawsze zwraca false.Currently, this property always returns false.

Dotyczy