TextElementCollection<TextElementType>.Remove(TextElementType) Metoda

Definicja

Usuwa określony element z kolekcji.Removes a specified item from the collection.

public:
 virtual bool Remove(TextElementType item);
public bool Remove (TextElementType item);
abstract member Remove : 'extElementType -> bool
override this.Remove : 'extElementType -> bool
Public Function Remove (item As TextElementType) As Boolean

Parametry

item
TextElementType

Element, który ma zostać usunięty, znajduje się w kolekcji.An item to be removed fro the collection.

Zwraca

trueJeśli określony element został znaleziony i usunięty; w przeciwnym razie. falsetrue if the specified item was found and removed; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda zwraca false wartość item , nullJeśli is.This method returns false if item is null.

Dotyczy