TextElementCollection<TextElementType>.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, ICollection czy dostęp do elementu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
System.Collections.ICollection.IsSynchronized
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

trueJeśli dostęp do programu ICollection jest synchronizowany (wątek bezpieczny); falsew przeciwnym razie.true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy