TextElementCollection<TextElementType>.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do IListelementu.Adds an item to the IList. Zamiast tego użyj metody bezpiecznego Add(TextElementType) typu.Use the type-safe Add(TextElementType) method instead.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać dodany IListdo.The object to add to the IList.

Zwraca

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Dotyczy