DpiScale Struktura

Definicja

Przechowuje informacje o rozdzielczości DPI, Visual z UIElement których jest renderowany lub.Stores DPI information from which a Visual or UIElement is rendered.

public value class DpiScale
public struct DpiScale
type DpiScale = struct
Public Structure DpiScale
Dziedziczenie
DpiScale

Konstruktory

DpiScale(Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie DpiScale struktury.Initializes a new instance of the DpiScale structure.

Właściwości

DpiScaleX

Pobiera skalę DPI na osi X.Gets the DPI scale on the X axis.

DpiScaleY

Pobiera skalę DPI na YAxis.Gets the DPI scale on the Yaxis.

PixelsPerDip

Pobiera lub ustawia PixelsPerDip, w którym powinien być renderowany tekst.Get or sets the PixelsPerDip at which the text should be rendered.

PixelsPerInchX

Pobiera wartość DPI wzdłuż osi X.Gets the DPI along X axis.

PixelsPerInchY

Pobiera wartość DPI wzdłuż osi Y.Gets the DPI along Y axis.

Dotyczy