DragDrop.AddDragLeaveHandler(DependencyObject, DragEventHandler) Metoda

Definicja

Dodaje DragLeave procedurę obsługi zdarzeń do określonego obiektu zależności.Adds a DragLeave event handler to a specified dependency object.

public:
 static void AddDragLeaveHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DragEventHandler ^ handler);
public static void AddDragLeaveHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DragEventHandler handler);
static member AddDragLeaveHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DragEventHandler -> unit
Public Shared Sub AddDragLeaveHandler (element As DependencyObject, handler As DragEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

Obiekt zależności (a UIElement lub ContentElement ), do którego ma zostać dodany program obsługi zdarzeń.The dependency object (a UIElement or ContentElement) to which to add the event handler.

handler
DragEventHandler

Delegat odwołujący się do metody obsługi, która ma zostać dodana.A delegate that references the handler method to be added.

Uwagi

DragLeaveZdarzenie występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty poza granice elementu.The DragLeave event occurs when an object is dragged out of the element's bounds.

Ta metoda dodaje procedurę obsługi dla propagacji wersji DragLeave zdarzenia.This method adds a handler for the bubbling version of the DragLeave event. Aby dodać program obsługi dla wersji tunelowania tego zdarzenia, zobacz AddPreviewDragLeaveHandler .To add a handler for the tunneling version of this event, see AddPreviewDragLeaveHandler.

Dotyczy

Zobacz też