DragDrop.PreviewDragLeave Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty poza granice elementu, który działa jako element docelowy upuszczania bez porzucenia.Occurs when an object is dragged out of the bounds of an element that is acting as a drop target without being dropped.

see AddPreviewDragLeaveHandler, and RemovePreviewDragLeaveHandler
see AddPreviewDragLeaveHandler, and RemovePreviewDragLeaveHandler
see AddPreviewDragLeaveHandler, and RemovePreviewDragLeaveHandler

Uwagi

To zdarzenie jest wywoływane raz za każdym razem, gdy obiekt zostanie przeciągnięty poza granice elementu, który działa jako element docelowy upuszczania bez porzucenia.This event is raised once each time an object is dragged out of the bounds of an element that is acting as a drop target without being dropped. To zdarzenie nie jest wywoływane, jeśli właściwość elementu AllowDrop to false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz DragLeave zdarzenie.For more information, see the DragLeave event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewDragLeaveEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate DragEventHandler

Odpowiednie zdarzenie propagacji to DragLeave .The corresponding bubbling event is DragLeave.

Dotyczy

Zobacz też