DragDrop.PreviewDragOver Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje ciągle, gdy obiekt jest przeciągany w granicach elementu, który działa jako element docelowy upuszczania.Occurs continuously while an object is dragged within the bounds of an element that is acting as a drop target.

see AddPreviewDragOverHandler, and RemovePreviewDragOverHandler
see AddPreviewDragOverHandler, and RemovePreviewDragOverHandler
see AddPreviewDragOverHandler, and RemovePreviewDragOverHandler

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane w sposób ciągły, gdy przeciągany obiekt znajduje się w granicach elementu, który działa jako element docelowy upuszczania.This event is raised continuously while a dragged object is within the bounds of an element that is acting as a drop target. To zdarzenie nie jest wywoływane, jeśli właściwość elementu AllowDrop to false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz DragOver zdarzenie.For more information, see the DragOver event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewDragOverEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate DragEventHandler

Odpowiednie zdarzenie propagacji to DragOver .The corresponding bubbling event is DragOver.

Dotyczy

Zobacz też