DragDrop.PreviewDrop Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy obiekt zostanie porzucony w granicach elementu, który działa jako element docelowy upuszczania.Occurs when an object is dropped within the bounds of an element that is acting as a drop target.

see AddPreviewDropHandler, and RemovePreviewDropHandler
see AddPreviewDropHandler, and RemovePreviewDropHandler
see AddPreviewDropHandler, and RemovePreviewDropHandler

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, gdy obiekt zostanie porzucony w granicach elementu, który działa jako element docelowy upuszczania.This event is raised once when an object is dropped within the bounds of an element that is acting as a drop target. To zdarzenie nie jest wywoływane, jeśli właściwość elementu AllowDrop to false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false. To zdarzenie służy do kończenia operacji przeciągania i upuszczania.This event ends the drag-and-drop operation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drop zdarzenie.For more information, see the Drop event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier Field PreviewDropEvent
Strategia routinguRouting Strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate DragEventHandler

Odpowiednie zdarzenie propagacji to Drop .The corresponding bubbling event is Drop.

Dotyczy

Zobacz też