DragDrop.PreviewQueryContinueDrag Zdarzenie dołączone

Definicja

Odbywa się w sposób ciągły, gdy operacja przeciągania i upuszczania jest w toku i umożliwia źródłową operację usuwania, w zależności od Stanów klawiszy/przycisków.Occurs continuously while a drag-and-drop operation is in progress, and enables the drop source to end the drag-and-drop operation depending on the key/button states.

see AddPreviewQueryContinueDragHandler, and RemovePreviewQueryContinueDragHandler
see AddPreviewQueryContinueDragHandler, and RemovePreviewQueryContinueDragHandler
see AddPreviewQueryContinueDragHandler, and RemovePreviewQueryContinueDragHandler

Uwagi

To zdarzenie jest generowane w sposób ciągły podczas przeciągania źródła przeciągania.This event is raised continuously while the drag source is being dragged. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz QueryContinueDrag zdarzenie.For more information, see the QueryContinueDrag event.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier Field PreviewQueryContinueDragEvent
Strategia routinguRouting Strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate QueryContinueDragEventHandler

Odpowiednie zdarzenie propagacji to QueryContinueDrag .The corresponding bubbling event is QueryContinueDrag.

Dotyczy

Zobacz też