DragEventArgs.Effects Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt docelowy operacji przeciągania i upuszczania.Gets or sets the target drag-and-drop operation.

public:
 property System::Windows::DragDropEffects Effects { System::Windows::DragDropEffects get(); void set(System::Windows::DragDropEffects value); };
public System.Windows.DragDropEffects Effects { get; set; }
member this.Effects : System.Windows.DragDropEffects with get, set
Public Property Effects As DragDropEffects

Wartość właściwości

DragDropEffects

Element członkowski DragDropEffects wyliczenia określający docelowy operacji przeciągania i upuszczania.A member of the DragDropEffects enumeration specifying the target drag-and-drop operation.

Uwagi

Domyślnie efekt określony w tej właściwości określa wskaźnik myszy dla elementu docelowego operacji przeciągania i upuszczania.By default, the effect specified in this property determines the mouse cursor for the target of a drag-and-drop operation. Jest to przydatne w celu przekazywania użytkownikowi informacji zwrotnych na temat operacji, która będzie miała miejsce, gdy odpowiedni obiekt zostanie usunięty.This is useful to provide feedback to the user on the operation that will occur when the corresponding object is dropped.

Dotyczy

Zobacz też