FigureLength Struktura

Definicja

Opisuje wysokość lub szerokość Figure.Describes the height or width of a Figure.

public value class FigureLength : IEquatable<System::Windows::FigureLength>
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.FigureLengthConverter))]
public struct FigureLength : IEquatable<System.Windows.FigureLength>
type FigureLength = struct
Public Structure FigureLength
Implements IEquatable(Of FigureLength)
Dziedziczenie
FigureLength
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie, gdy użytkownik kliknie przycisk Figure Width , Figure w obszarze Zmniejsz.In the following example, when the user clicks on the Figure, the Width of the Figure decreases. Poniżej znajduje się kod XAML dla przykładu.Below is the XAML for the sample.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.FigureLengthExample" >

 <FlowDocumentReader>
  <FlowDocument >
   <Paragraph>
    Raw text inside the paragraph
    <Figure Name="myFigure" Width="300">
     <Paragraph FontStyle="Italic" MouseDown="OnMouseDownDecreaseWidth" >
      Text inside of paragraph that is inside Figure...
     </Paragraph>
    </Figure>
   </Paragraph>
  </FlowDocument>
 </FlowDocumentReader></Page>

Poniżej znajduje się kod służący do obniżenia Width Figurepoziomu.Below is the code used to decrease the Width of the Figure.

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace SDKSample
{
  public partial class FigureLengthExample : Page
  {

    void OnMouseDownDecreaseWidth(object sender, MouseButtonEventArgs args)
    {
      FigureLength myFigureLength = myFigure.Width;
      double widthValue = myFigureLength.Value;
      if (widthValue > 0)
      {
        myFigure.Width = new FigureLength((widthValue - 10), FigureUnitType.Pixel);
      }
    }
  }
}

Uwagi

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="length"/> 

—lub—-or-

<object property="qualifiedDouble"/> 

Wartości XAMLXAML Values

lengthlength
Szerokość lub wysokość Figure w pikselach, opisana Double jako wartość.The width or height of the Figure in pixels, described as a Double value. Alternatywnie ta wartość może być kwalifikowana za pomocą ciągupxdeklaracji jednostki (, in, cm,) pt, zobacz qualifiedDouble poniżej.Alternatively, this value can be qualified with a unit declaration string (px, in, cm, pt) see qualifiedDouble below.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Wartość Podwójna , jak opisano powyżej, a następnie jeden z następujących ciągów deklaracji jednostki px: in, cm, pt,.A double value as described above followed by one of the following unit declaration strings: px, in, cm, pt.

px(wartość domyślna) tojednostki miary niezależne od urządzenia (1/96 cala na jednostkę)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is jednostki miary niezależne od urządzenia (1/96 cala na jednostkę)device-independent units (1/96th inch per unit)

in is inches; 1in==96pxin is inches; 1in==96px

cmjest centymetry; 1cm = = (96/2.54) pxcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

ptto punkty; 1 pkt = = (96/72) pxpt is points; 1pt==(96/72) px

Konstruktory

FigureLength(Double)

Inicjuje nowe wystąpienie FigureLength klasy o określonej liczbie pikseli.Initializes a new instance of the FigureLength class with the specified number of pixels in length.

FigureLength(Double, FigureUnitType)

Inicjuje nowe wystąpienie FigureLength klasy z określonym Value i FigureUnitType.Initializes a new instance of the FigureLength class with the specified Value and FigureUnitType.

Właściwości

FigureUnitType

Pobiera typ Valuejednostki.Gets the unit type of the Value.

IsAbsolute

Pobiera wartość określającą, czy ma FigureLength ona wartość bezwzględną (w pikselach).Gets a value that determines whether this FigureLength holds an absolute value (in pixels).

IsAuto

Pobiera wartość określającą, czy jest FigureLength to automatyczne (nie określono).Gets a value that determines whether this FigureLength is automatic (not specified).

IsColumn

Pobiera wartość określającą, czy FigureLength FigureUnitType ma ona wartość Columnwłaściwości.Gets a value that determines whether this FigureLength has a FigureUnitType property value of Column.

IsContent

Pobiera wartość określającą, czy FigureLength FigureUnitType ma ona wartość Contentwłaściwości.Gets a value that determines whether this FigureLength has a FigureUnitType property value of Content.

IsPage

Pobiera wartość określającą, czy FigureLength FigureUnitType ma ona wartość Pagewłaściwości.Gets a value that determines whether this FigureLength has a FigureUnitType property value of Page.

Value

Pobiera wartość tego FigureLengthelementu.Gets the value of this FigureLength.

Metody

Equals(FigureLength)

Porównuje FigureLength dwie struktury pod kątem równości.Compares two FigureLength structures for equality.

Equals(Object)

Określa, czy określony Object FigureLength jest i czy jest on identyczny z tym FigureLength.Determines whether the specified Object is a FigureLength and whether it is identical to this FigureLength.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego FigureLengthelementu.Returns the hash code for this FigureLength.

ToString()

Tworzy reprezentację tego FigureLengthelementu. StringCreates a String representation of this FigureLength.

Operatory

Equality(FigureLength, FigureLength)

Porównuje FigureLength dwie struktury pod kątem równości.Compares two FigureLength structures for equality.

Inequality(FigureLength, FigureLength)

Porównuje FigureLength dwie struktury pod kątem nierówności.Compares two FigureLength structures for inequality.

Dotyczy