FontStretch.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla tego obiektu.Retrieves the hash code for this object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32 Wartość reprezentująca kod skrótu dla obiektu.An Int32 value representing the hash code for the object.

Dotyczy