FontStretch.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla tego obiektu.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Wartość Int32 reprezentująca kod skrótu obiektu.

Dotyczy