FontStretch.Equality(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia FontStretch dla równości.Compares two instances of FontStretch for equality.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator == (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member ( = ) : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator == (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie FontStretch do porównania.First instance of FontStretch to compare.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie FontStretch do porównania.Second instance of FontStretch to compare.

Zwraca

truegdy określone FontStretch obiekty są równe; falsew przeciwnym razie.true when the specified FontStretch objects are equal; otherwise, false.

Dotyczy