FontStretch.ToOpenTypeStretch Metoda

Definicja

Zwraca wartość reprezentującą klasę OpenType usStretchClass dla tego FontStretch obiektu.

public:
 int ToOpenTypeStretch();
public int ToOpenTypeStretch ();
member this.ToOpenTypeStretch : unit -> int
Public Function ToOpenTypeStretch () As Integer

Zwraca

Int32

Wartość całkowita z zakresu od 1 do 999 odpowiadająca definicji usStretchClass w specyfikacji OpenType.

Dotyczy