AccessibleObject.RaiseLiveRegionChanged Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie automatyzacji interfejsu użytkownika LiveRegionChanged.Raises the LiveRegionChanged UI automation event.

public:
 virtual bool RaiseLiveRegionChanged();
public virtual bool RaiseLiveRegionChanged ();
abstract member RaiseLiveRegionChanged : unit -> bool
override this.RaiseLiveRegionChanged : unit -> bool
Public Overridable Function RaiseLiveRegionChanged () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli operacja się powiedzie; False w przeciwnym razie.true if the operation succeeds; False otherwise.

Wyjątki

Edytowalne regiony obiektów ułatwień dostępu nie są obsługiwane.Accessibility object live regions are not supported.

Uwagi

Ta metoda musi zostać przesłonięta w klasach pochodnych, które obsługują funkcję aktywnego regionu automatyzacji interfejsu użytkownika.This method must be overridden in derived classes that support the UI automation live region feature.

Dotyczy