AccessibleObject.IReflect.UnderlyingSystemType Właściwość

Definicja

Pobiera typ podstawowy reprezentujący IReflect obiekt.Gets the underlying type that represents the IReflect object. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UnderlyingSystemType .For a description of this member, see UnderlyingSystemType.

property Type ^ System::Reflection::IReflect::UnderlyingSystemType { Type ^ get(); };
Type System.Reflection.IReflect.UnderlyingSystemType { get; }
member this.System.Reflection.IReflect.UnderlyingSystemType : Type
 ReadOnly Property UnderlyingSystemType As Type Implements IReflect.UnderlyingSystemType

Wartość właściwości

Type

Typ podstawowy, który reprezentuje IReflect obiekt.The underlying type that represents the IReflect object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AccessibleObject wystąpienie jest rzutowane do IReflect interfejsu.It can be used only when the AccessibleObject instance is cast to an IReflect interface.

Dotyczy