AccessibleRole Wyliczenie

Definicja

Określa wartości reprezentujące możliwe role dla dostępnego obiektu.Specifies values representing possible roles for an accessible object.

public enum class AccessibleRole
public enum AccessibleRole
type AccessibleRole = 
Public Enum AccessibleRole
Dziedziczenie
AccessibleRole

Pola

Alert 8

Alert lub warunek, dla którego można powiadomić użytkownika.An alert or condition that you can notify a user about. Tej roli należy używać tylko w przypadku obiektów, które dotyczą alertu, ale nie są skojarzone z innym elementem interfejsu użytkownika, takich jak okno komunikatu, grafika, tekst lub dźwięk.Use this role only for objects that embody an alert but are not associated with another user interface element, such as a message box, graphic, text, or sound.

Animation 54

Kontrolka animacji, która zawiera zawartość, która zmienia się w miarę upływu czasu, na przykład kontrolkę wyświetlającą serię ramek mapy bitowej, jak Przezrocze.An animation control, which contains content that is changing over time, such as a control that displays a series of bitmap frames, like a filmstrip. Formanty animacji są zwykle wyświetlane, gdy pliki są kopiowane, lub gdy wykonywane jest inne czasochłonne zadania.Animation controls are usually displayed when files are being copied, or when some other time-consuming task is being performed.

Application 14

Główne okno aplikacji.The main window for an application.

Border 19

Obramowanie okna.A window border. Całe obramowanie jest reprezentowane przez pojedynczy obiekt, a nie przez oddzielne obiekty dla każdej strony.The entire border is represented by a single object, rather than by separate objects for each side.

ButtonDropDown 56

Przycisk, który opuszcza listę elementów.A button that drops down a list of items.

ButtonDropDownGrid 58

Przycisk, który opuszcza siatkę.A button that drops down a grid.

ButtonMenu 57

Przycisk, który opuszcza menu.A button that drops down a menu.

Caret 7

Karetka, czyli migająca linia, blok lub mapa bitowa, która oznacza lokalizację punktu wstawiania w obszarze klienta okna.A caret, which is a flashing line, block, or bitmap that marks the location of the insertion point in a window's client area.

Cell 29

Komórka w tabeli.A cell within a table.

Character 32

Obiekt graficzny podobny do kreskówki, taki jak asystent Microsoft Office, który jest zwykle wyświetlany w celu zapewnienia pomocy użytkownikom aplikacji.A cartoon-like graphic object, such as Microsoft Office Assistant, which is typically displayed to provide help to users of an application.

Chart 17

Obraz graficzny używany do reprezentowania danych.A graphical image used to represent data.

CheckButton 44

Kontrolka pola wyboru, która jest opcją, którą można włączyć lub wyłączyć niezależnie od innych opcji.A check box control, which is an option that can be turned on or off independent of other options.

Client 10

Obszar użytkownika okna.A window's user area.

Clock 61

Kontrolka wyświetlająca czas.A control that displays the time.

Column 27

Kolumna komórek w tabeli.A column of cells within a table.

ColumnHeader 25

Nagłówek kolumny, który zapewnia wizualną etykietę dla kolumny w tabeli.A column header, which provides a visual label for a column in a table.

ComboBox 46

Pole kombi, które jest formantem edycji ze skojarzonym polem listy, które zawiera zestaw wstępnie zdefiniowanych opcji.A combo box, which is an edit control with an associated list box that provides a set of predefined choices.

Cursor 6

Wskaźnik myszy.A mouse pointer.

Default -1

Rola dostępna w systemie.A system-provided role.

Diagram 53

Obraz graficzny służący do diagramów danych.A graphical image used to diagram data.

Dial 49

Wybieranie lub pokrętło.A dial or knob. Może to być również obiekt tylko do odczytu, taki jak prędkościomierz.This can also be a read-only object, like a speedometer.

Dialog 18

Okno dialogowe lub okno komunikatu.A dialog box or message box.

Document 15

Okno dokumentu, które jest zawsze zawarte w oknie aplikacji.A document window, which is always contained within an application window. Ta rola ma zastosowanie tylko do okien interfejsu wielu dokumentów (MDI) i odwołuje się do obiektu, który zawiera pasek tytułu MDI.This role applies only to multiple-document interface (MDI) windows and refers to an object that contains the MDI title bar.

DropList 47

Pole listy rozwijanej.A drop-down list box. Ta kontrolka pokazuje jeden element i umożliwia użytkownikowi wyświetlanie i wybór innego z listy alternatywnych opcji.This control shows one item and allows the user to display and select another from a list of alternative choices.

Equation 55

Równanie matematyczne.A mathematical equation.

Graphic 40

Obraz.A picture.

Grip 4

Specjalny wskaźnik myszy, który umożliwia użytkownikowi Manipulowanie elementami interfejsu użytkownika, takimi jak okno.A special mouse pointer, which allows a user to manipulate user interface elements such as a window. Na przykład użytkownik może kliknąć i przeciągnąć uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu okna, aby zmienić jego rozmiar.For example, a user can click and drag a sizing grip in the lower-right corner of a window to resize it.

Grouping 20

Obiekty pogrupowane w sposób logiczny.The objects grouped in a logical manner. Może istnieć relacja nadrzędny-podrzędny między obiektem grupującym a obiektami, które zawiera.There can be a parent-child relationship between the grouping object and the objects it contains.

HelpBalloon 31

Pomoc wyświetlana w postaci etykietki narzędzia lub dymku pomocy, która zawiera przyciski i etykiety, które użytkownicy mogą kliknąć, aby otworzyć tematy pomocy niestandardowej.A Help display in the form of a ToolTip or Help balloon, which contains buttons and labels that users can click to open custom Help topics.

HotkeyField 50

Pole gorąca, które umożliwia użytkownikowi wprowadzanie kombinacji lub sekwencji naciśnięć klawiszy, które mają być używane jako klawisz dostępu, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko wykonać akcję.A hot-key field that allows the user to enter a combination or sequence of keystrokes to be used as a hot key, which enables users to perform an action quickly. Kontrolka klawisza skrótu wyświetla naciśnięcia klawiszy wprowadzone przez użytkownika i gwarantuje, że użytkownik wybierze prawidłową kombinację klawiszy.A hot-key control displays the keystrokes entered by the user and ensures that the user selects a valid key combination.

Indicator 39

Wskaźnik, taki jak ilustracja przedstawiająca wskaźnik, wskazujący bieżący element.An indicator, such as a pointer graphic, that points to the current item.

IpAddress 63

Kontrolka służąca do wprowadzania adresów IP.A control designed for entering Internet Protocol (IP) addresses.

30

Łącze, które jest połączeniem między dokumentem źródłowym a dokumentem docelowym.A link, which is a connection between a source document and a destination document. Ten obiekt może wyglądać jak tekst lub ilustracja, ale działa jak przycisk.This object might look like text or a graphic, but it acts like a button.

List 33

Pole listy, które umożliwia użytkownikowi wybranie co najmniej jednego elementu.A list box, which allows the user to select one or more items.

ListItem 34

Element w polu listy lub część listy pola kombi, pole listy rozwijanej lub rozwijane pole kombi.An item in a list box or the list portion of a combo box, drop-down list box, or drop-down combo box.

MenuBar 2

Pasek menu, zwykle poniżej paska tytułu okna, z którego użytkownicy mogą wybrać menu.A menu bar, usually beneath the title bar of a window, from which users can select menus.

MenuItem 12

Element menu, który jest wpisem w menu, które użytkownik może wybrać, aby wykonać polecenie, wybrać opcję lub wyświetlić inne menu.A menu item, which is an entry in a menu that a user can choose to carry out a command, select an option, or display another menu. Funkcjonalnie element menu może być odpowiednikiem przycisku push, przycisku radiowego, pola wyboru lub menu.Functionally, a menu item can be equivalent to a push button, radio button, check box, or menu.

MenuPopup 11

Menu, które przedstawia listę opcji, z których użytkownik może dokonać wyboru, aby wykonać akcję.A menu, which presents a list of options from which the user can make a selection to perform an action. Wszystkie typy menu muszą mieć tę rolę, w tym menu rozwijane, które są wyświetlane przez zaznaczenie z paska menu, oraz menu skrótów, które są wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.All menu types must have this role, including drop-down menus that are displayed by selection from a menu bar, and shortcut menus that are displayed when the right mouse button is clicked.

None 0

Nie odgrywają żadnej roli.No role.

Outline 35

Konspekt lub struktura drzewa, taka jak kontrolka widoku drzewa, która wyświetla listę hierarchiczną i zazwyczaj umożliwia użytkownikowi rozwijanie i zwijanie gałęzi.An outline or tree structure, such as a tree view control, which displays a hierarchical list and usually allows the user to expand and collapse branches.

OutlineButton 64

Kontrolka, która nawiguje jak element konspektu.A control that navigates like an outline item.

OutlineItem 36

Element w strukturze konspektu lub drzewa.An item in an outline or tree structure.

PageTab 37

Strona właściwości, która umożliwia użytkownikowi wyświetlanie atrybutów strony, takich jak tytuł strony, niezależnie od tego, czy strona została zmodyfikowana.A property page that allows a user to view the attributes for a page, such as the page's title, whether it is a home page, or whether the page has been modified. Zwykle jedynym elementem podrzędnym tej kontrolki jest zgrupowany obiekt, który zawiera zawartość skojarzonej strony.Normally, the only child of this control is a grouped object that contains the contents of the associated page.

PageTabList 60

Kontener formantów karty strony.A container of page tab controls.

Pane 16

Oddzielny obszar w ramce, okno podziału dokumentu lub prostokątny obszar paska stanu, który może służyć do wyświetlania informacji.A separate area in a frame, a split document window, or a rectangular area of the status bar that can be used to display information. Użytkownicy mogą przechodzić między okienkami i w obrębie zawartości bieżącego okienka, ale nie mogą nawigować między elementami w różnych okienkach.Users can navigate between panes and within the contents of the current pane, but cannot navigate between items in different panes. W takim przypadku okienka przedstawiają poziom grupowania niższy niż okna ramek lub dokumenty, ale powyżej poszczególnych kontrolek.Thus, panes represent a level of grouping lower than frame windows or documents, but above individual controls. Zazwyczaj użytkownik przechodzi między okienkami, naciskając klawisz TAB, F6 lub CTRL + TAB, w zależności od kontekstu.Typically, the user navigates between panes by pressing TAB, F6, or CTRL+TAB, depending on the context.

ProgressBar 48

Pasek postępu, który wskazuje postęp długotrwałej operacji, wyświetlając kolorowe linie wewnątrz prostokąta poziomego.A progress bar, which indicates the progress of a lengthy operation by displaying colored lines inside a horizontal rectangle. Długość linii w odniesieniu do długości prostokąta odnosi się do procentowej operacji, która została ukończona.The length of the lines in relation to the length of the rectangle corresponds to the percentage of the operation that is complete. Ta kontrolka nie przyjmuje danych wejściowych użytkownika.This control does not take user input.

PropertyPage 38

Strona właściwości, która jest oknem dialogowym, które kontroluje wygląd i zachowanie obiektu, takiego jak plik lub zasób.A property page, which is a dialog box that controls the appearance and the behavior of an object, such as a file or resource. Wygląd strony właściwości różni się w zależności od jej przeznaczenia.A property page's appearance differs according to its purpose.

PushButton 43

Kontrolka przycisku push, która jest małym prostokątnym formantem, który użytkownik może włączyć lub wyłączyć.A push button control, which is a small rectangular control that a user can turn on or off. Przycisk push, znany również jako przycisk polecenia, ma pozorny wygląd w stanie domyślnym i wklęsły wygląd, gdy jest włączony.A push button, also known as a command button, has a raised appearance in its default off state and a sunken appearance when it is turned on.

RadioButton 45

Przycisk opcji, znany również jako przycisk radiowy.An option button, also known as a radio button. Wszystkie obiekty współużytkujące jeden element nadrzędny, który ma ten atrybut, założono, że należy do jednej z wzajemnie wykluczających się grup.All objects sharing a single parent that have this attribute are assumed to be part of a single mutually exclusive group. Możesz użyć zgrupowanych obiektów, aby podzielić przyciski opcji na osobne grupy w razie potrzeby.You can use grouped objects to divide option buttons into separate groups when necessary.

Row 28

Wiersz komórek w tabeli.A row of cells within a table.

RowHeader 26

Nagłówek wiersza, który zapewnia wizualną etykietę dla wiersza tabeli.A row header, which provides a visual label for a table row.

ScrollBar 3

Pionowy lub poziomy pasek przewijania, który może być częścią obszaru klienta lub być używany w kontrolce.A vertical or horizontal scroll bar, which can be either part of the client area or used in a control.

Separator 21

Spacja jest podzielona wizualnie na dwa regiony, takie jak element menu separatora lub separator dzielący podzielone okienka w oknie.A space divided visually into two regions, such as a separator menu item or a separator dividing split panes within a window.

Slider 51

Kontrolka, czasami nazywana TrackBar, która umożliwia użytkownikowi dostosowanie ustawienia w podanej przyrostie między wartościami minimalnymi i maksymalnymi przez przesunięcie suwaka.A control, sometimes called a trackbar, that enables a user to adjust a setting in given increments between minimum and maximum values by moving a slider. Kontrolki głośności w systemie operacyjnym Windows są kontrolkami suwaka.The volume controls in the Windows operating system are slider controls.

Sound 5

Dźwięk systemowy skojarzony z różnymi zdarzeniami systemowymi.A system sound, which is associated with various system events.

SpinButton 52

Pole pokrętła, nazywane również kontrolką w górę, która zawiera parę przycisków strzałek.A spin box, also known as an up-down control, which contains a pair of arrow buttons. Użytkownik klika przyciski strzałek z myszą, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.A user clicks the arrow buttons with a mouse to increment or decrement a value. Kontrolka przycisku pokrętła jest najczęściej używana z kontrolką pomocnika, nazywaną oknem partnera, gdzie wyświetlana jest bieżąca wartość.A spin button control is most often used with a companion control, called a buddy window, where the current value is displayed.

SplitButton 62

Przycisk paska narzędzi, który ma ikonę listy rozwijanej bezpośrednio obok przycisku.A toolbar button that has a drop-down list icon directly adjacent to the button.

StaticText 41

Tekst tylko do odczytu, taki jak w etykiecie, dla innych kontrolek lub instrukcji w oknie dialogowym.The read-only text, such as in a label, for other controls or instructions in a dialog box. Tekst statyczny nie może być modyfikowany ani wybrany.Static text cannot be modified or selected.

StatusBar 23

Pasek stanu, czyli obszar zwykle u dołu okna aplikacji, który wyświetla informacje o bieżącej operacji, stanie aplikacji lub wybranym obiekcie.A status bar, which is an area typically at the bottom of an application window that displays information about the current operation, state of the application, or selected object. Pasek stanu może zawierać wiele pól, w których są wyświetlane różne rodzaje informacji, takie jak wyjaśnienie aktualnie wybranego polecenia menu na pasku stanu.The status bar can have multiple fields that display different kinds of information, such as an explanation of the currently selected menu command in the status bar.

Table 24

Tabela zawierająca wiersze i kolumny komórek oraz, opcjonalnie, nagłówki wierszy i nagłówki kolumn.A table containing rows and columns of cells and, optionally, row headers and column headers.

Text 42

Tekst do wybrania, który można edytować lub tylko do odczytu.The selectable text that can be editable or read-only.

TitleBar 1

Tytuł lub pasek podpisu okna.A title or caption bar for a window.

ToolBar 22

Pasek narzędzi, który jest grupą formantów, które zapewniają łatwy dostęp do często używanych funkcji.A toolbar, which is a grouping of controls that provide easy access to frequently used features.

ToolTip 13

Etykietka narzędzia, która jest małym prostokątnym oknem podręcznym wyświetlającym Krótki opis przeznaczenia przycisku.A tool tip, which is a small rectangular pop-up window that displays a brief description of the purpose of a button.

WhiteSpace 59

Puste miejsce między innymi obiektami.A blank space between other objects.

Window 9

Ramka okna, która zwykle zawiera obiekty podrzędne, takie jak pasek tytułu, klient i inne obiekty, które zwykle znajdują się w oknie.A window frame, which usually contains child objects such as a title bar, client, and other objects typically contained in a window.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak utworzyć formant wykresu z obsługą ułatwień dostępu przy użyciu AccessibleObject klas i, Control.ControlAccessibleObject Aby uwidocznić dostępne informacje.The following code example demonstrates the creation of an accessibility-aware chart control, using the AccessibleObject and Control.ControlAccessibleObject classes to expose accessible information. Kontrolka umieszcza dwie krzywe wraz z legendą.The control plots two curves along with a legend. ChartControlAccessibleObjectKlasa, która pochodzi od ControlAccessibleObject , jest używana w CreateAccessibilityInstance metodzie, aby zapewnić niestandardowe informacje dostępne dla formantu wykresu.The ChartControlAccessibleObject class, which derives from ControlAccessibleObject, is used in the CreateAccessibilityInstance method to provide custom accessible information for the chart control. Ponieważ legenda wykresu nie jest rzeczywistą Control kontrolką, ale zamiast tego jest rysowana przez formant wykresu, nie zawiera żadnych wbudowanych informacji.Because the chart legend is not an actual Control -based control, but instead is drawn by the chart control, it does not any built-in accessible information. Z tego powodu ChartControlAccessibleObject Klasa przesłania GetChild metodę w celu zwrócenia CurveLegendAccessibleObject , która reprezentuje dostępne informacje dla każdej części legendy.Because of this, the ChartControlAccessibleObject class overrides the GetChild method to return the CurveLegendAccessibleObject that represents accessible information for each part of the legend. Gdy aplikacja obsługująca dostęp będzie korzystać z tego formantu, formant może udostępnić wymagane informacje.When an accessible-aware application uses this control, the control can provide the necessary accessible information.

Ten przykład ilustruje użycie AccessibleRole wyliczenia z Role właściwością.This example demonstrates using the AccessibleRole enumeration with the Role property. Zobacz AccessibleObject Przegląd klasy, aby uzyskać pełny przykład kodu.See the AccessibleObject class overview for the complete code example.

// Inner class ChartControlAccessibleObject represents accessible information associated with the ChartControl.
// The ChartControlAccessibleObject is returned in the ChartControl::CreateAccessibilityInstance .
ref class ChartControlAccessibleObject: public ControlAccessibleObject
{
private:
  ChartControl^ chartControl;

public:
  ChartControlAccessibleObject( ChartControl^ ctrl )
   : ControlAccessibleObject( ctrl )
  {
   chartControl = ctrl;
  }


  property System::Windows::Forms::AccessibleRole Role 
  {

   // Gets the role for the Chart. This is used by accessibility programs.
   virtual System::Windows::Forms::AccessibleRole get() override
   {
     return ::AccessibleRole::Chart;
   }

  }

  property AccessibleStates State 
  {

   // Gets the state for the Chart. This is used by accessibility programs.
   virtual AccessibleStates get() override
   {
     return AccessibleStates::ReadOnly;
   }

  }

  // The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so
  // return the number of ChartLengend objects.
  virtual int GetChildCount() override
  {
   return chartControl->Legends->Length;
  }


  // Gets the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
  virtual AccessibleObject^ GetChild( int index ) override
  {
   if ( index >= 0 && index < chartControl->Legends->Length )
   {
     return chartControl->Legends[ index ]->AccessibilityObject;
   }

   return nullptr;
  }


internal:

  // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
  // to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
  // the CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
  AccessibleObject^ NavigateFromChild( CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject^ child, AccessibleNavigation navdir )
  {
   switch ( navdir )
   {
     case AccessibleNavigation::Down:
     case AccessibleNavigation::Next:
      return GetChild( child->ID + 1 );

     case AccessibleNavigation::Up:
     case AccessibleNavigation::Previous:
      return GetChild( child->ID - 1 );
   }
   return nullptr;
  }


  // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
  // to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used
  // in the CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject.Select function.
  void SelectChild( CurveLegend::CurveLegendAccessibleObject^ child, AccessibleSelection selection )
  {
   int childID = child->ID;
   
   // Determine which selection action should occur, based on the
   // AccessibleSelection value.
   if ( (selection & AccessibleSelection::TakeSelection) != (AccessibleSelection)0 )
   {
     for ( int i = 0; i < chartControl->Legends->Length; i++ )
     {
      if ( i == childID )
      {
        chartControl->Legends[ i ]->Selected = true;
      }
      else
      {
        chartControl->Legends[ i ]->Selected = false;
      }

     }
     
     // AccessibleSelection->AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
     if ( (selection & AccessibleSelection::AddSelection) != (AccessibleSelection)0 )
     {
      chartControl->Legends[ childID ]->Selected = true;
     }
     
     // AccessibleSelection->AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.
     if ( (selection & AccessibleSelection::RemoveSelection) != (AccessibleSelection)0 )
     {
      chartControl->Legends[ childID ]->Selected = false;
     }
   }
  }

};

// class ChartControlAccessibleObject
// Inner class ChartControlAccessibleObject represents accessible information associated with the ChartControl.
// The ChartControlAccessibleObject is returned in the ChartControl.CreateAccessibilityInstance override.
public class ChartControlAccessibleObject : ControlAccessibleObject
{
  ChartControl chartControl;

  public ChartControlAccessibleObject(ChartControl ctrl) : base(ctrl) 
  {
    chartControl = ctrl;
  }

  // Gets the role for the Chart. This is used by accessibility programs.
  public override AccessibleRole Role
  { 
    get {
      return AccessibleRole.Chart;
    }
  }

  // Gets the state for the Chart. This is used by accessibility programs.
  public override AccessibleStates State
  { 
    get {          
      return AccessibleStates.ReadOnly;
    }
  }

  // The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so 
  // return the number of ChartLengend objects.
  public override int GetChildCount()
  { 
    return chartControl.Legends.Length;
  }

  // Gets the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
  public override AccessibleObject GetChild(int index)
  { 
    if (index >= 0 && index < chartControl.Legends.Length) {
      return chartControl.Legends[index].AccessibilityObject;
    }        
    return null;
  }

  // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
  // to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
  // the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
  internal AccessibleObject NavigateFromChild(CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject child, 
                        AccessibleNavigation navdir) 
  { 
    switch(navdir) {
      case AccessibleNavigation.Down:
      case AccessibleNavigation.Next:
        return GetChild(child.ID + 1);
        
      case AccessibleNavigation.Up:
      case AccessibleNavigation.Previous:
        return GetChild(child.ID - 1);            
    }
    return null;
  }

  // Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
  // to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used
  // in the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Select function.
  internal void SelectChild(CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject child, AccessibleSelection selection) 
  {  
    int childID = child.ID;

    // Determine which selection action should occur, based on the
    // AccessibleSelection value.
    if ((selection & AccessibleSelection.TakeSelection) != 0) {
      for(int i = 0; i < chartControl.Legends.Length; i++) {
        if (i == childID) {
          chartControl.Legends[i].Selected = true;            
        } else {
          chartControl.Legends[i].Selected = false;
        }
      }

      // AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
      if ((selection & AccessibleSelection.AddSelection) != 0) {
        chartControl.Legends[childID].Selected = true;            
      }

      // AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.
      if ((selection & AccessibleSelection.RemoveSelection) != 0) {
        chartControl.Legends[childID].Selected = false;            
      }
    }      
  }
}
' Inner Class ChartControlAccessibleObject represents accessible information 
' associated with the ChartControl.
' The ChartControlAccessibleObject is returned in the     ' ChartControl.CreateAccessibilityInstance override.
Public Class ChartControlAccessibleObject
  Inherits Control.ControlAccessibleObject

  Private chartControl As ChartControl
  
  Public Sub New(ctrl As ChartControl)
    MyBase.New(ctrl)
    chartControl = ctrl
  End Sub
  
  ' Get the role for the Chart. This is used by accessibility programs.      
  Public Overrides ReadOnly Property Role() As AccessibleRole
    Get
      Return System.Windows.Forms.AccessibleRole.Chart
    End Get
  End Property
  
  ' Get the state for the Chart. This is used by accessibility programs.      
  Public Overrides ReadOnly Property State() As AccessibleStates
    Get
      Return AccessibleStates.ReadOnly
    End Get
  End Property            
  
  ' The CurveLegend objects are "child" controls in terms of accessibility so 
  ' return the number of ChartLengend objects.      
  Public Overrides Function GetChildCount() As Integer
    Return chartControl.Legends.Length
  End Function 
  
  ' Get the Accessibility object of the child CurveLegend idetified by index.
  Public Overrides Function GetChild(index As Integer) As AccessibleObject
    If index >= 0 And index < chartControl.Legends.Length Then
      Return chartControl.Legends(index).AccessibilityObject
    End If
    Return Nothing
  End Function 
  
  ' Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
  ' to navigate between sibiling controls. Specifically, this function is used in
  ' the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Navigate function.
  Friend Function NavigateFromChild(child As CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject, _
                  navdir As AccessibleNavigation) As AccessibleObject
    Select Case navdir
      Case AccessibleNavigation.Down, AccessibleNavigation.Next
          Return GetChild(child.ID + 1)
      
      Case AccessibleNavigation.Up, AccessibleNavigation.Previous
          Return GetChild(child.ID - 1)
    End Select
    Return Nothing
  End Function      

  ' Helper function that is used by the CurveLegend's accessibility object
  ' to select a specific CurveLegend control. Specifically, this function is used 
  ' in the CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject.Select function.      
  Friend Sub SelectChild(child As CurveLegend.CurveLegendAccessibleObject, selection As AccessibleSelection)
    Dim childID As Integer = child.ID
    
    ' Determine which selection action should occur, based on the
    ' AccessibleSelection value.
    If (selection And AccessibleSelection.TakeSelection) <> 0 Then
      Dim i As Integer
      For i = 0 To chartControl.Legends.Length - 1
        If i = childID Then
          chartControl.Legends(i).Selected = True
        Else
          chartControl.Legends(i).Selected = False
        End If
      Next i
      
      ' AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be selected.
      If (selection And AccessibleSelection.AddSelection) <> 0 Then
        chartControl.Legends(childID).Selected = True
      End If

      ' AccessibleSelection.AddSelection means that the CurveLegend will be unselected.          
      If (selection And AccessibleSelection.RemoveSelection) <> 0 Then
        chartControl.Legends(childID).Selected = False
      End If
    End If
  End Sub
End Class

Uwagi

Rola obiektu opisuje funkcję obiektu i jest używana przez aplikacje ułatwień dostępu.The role of the object describes the function of the object and is used by accessibility applications.

To wyliczenie jest używane przez program AccessibleObject i Control.AccessibleRoleThis enumeration is used by AccessibleObject and Control.AccessibleRole

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aplikacji ułatwień dostępu, wyszukaj frazę "Microsoft Active Accessibility" w bibliotece Microsoft Developer Network (MSDN).For additional information about the accessibility application, search for "Microsoft Active Accessibility" in the Microsoft Developer Network (MSDN) library.

Dotyczy

Zobacz też