AutoCompleteStringCollection.CollectionChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie kolekcji.Occurs when the collection changes.

public:
 event System::ComponentModel::CollectionChangeEventHandler ^ CollectionChanged;
public event System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler CollectionChanged;
member this.CollectionChanged : System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler 
Public Custom Event CollectionChanged As CollectionChangeEventHandler 

Typ zdarzenia

CollectionChangeEventHandler

Dotyczy