AutoCompleteStringCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w AutoCompleteStringCollection .Gets the number of items in the AutoCompleteStringCollection .

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów w AutoCompleteStringCollection .The number of items in the AutoCompleteStringCollection.

Implementuje

Dotyczy