AutoCompleteStringCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje ciągi kolekcji do Array , rozpoczynając od określonego Array indeksu.Copies the strings of the collection to an Array, starting at a particular Array index. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Jednowymiarowy Array , który jest miejscem docelowym ciągów skopiowanych z kolekcji.The one-dimensional Array that is the destination of the strings copied from collection. ArrayMusi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AutoCompleteStringCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the AutoCompleteStringCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy