AutoCompleteStringCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia element do kolekcji o określonym indeksie.Inserts an item to the collection at the specified index. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

Ciąg, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The string to insert into the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AutoCompleteStringCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the AutoCompleteStringCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy