AutoCompleteStringCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the collection has a fixed size. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kolekcja ma stały rozmiar; w przeciwnym razie false .true if the collection has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AutoCompleteStringCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the AutoCompleteStringCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy