AutoCompleteStringCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsReadOnly .For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

Wartość true, jeśli kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu; w przeciwnym razie — false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AutoCompleteStringCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the AutoCompleteStringCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy