BindingContext.Add(Object, BindingManagerBase) Metoda

Definicja

Dodaje BindingManagerBase skojarzone z określonym źródłem danych do kolekcji.Adds the BindingManagerBase associated with a specific data source to the collection.

protected public:
 void Add(System::Object ^ dataSource, System::Windows::Forms::BindingManagerBase ^ listManager);
protected internal void Add (object dataSource, System.Windows.Forms.BindingManagerBase listManager);
member this.Add : obj * System.Windows.Forms.BindingManagerBase -> unit
Protected Friend Sub Add (dataSource As Object, listManager As BindingManagerBase)

Parametry

dataSource
Object

Klasa Object skojarzona z klasą BindingManagerBase.The Object associated with the BindingManagerBase.

listManager
BindingManagerBase

BindingManagerBaseDo dodania.The BindingManagerBase to add.

Uwagi

Ta metoda jest przestarzała i nieużywana.This method is obsolete and unused.

Dotyczy