BindingContext.CollectionChanged Zdarzenie

Definicja

Zawsze wywołuje, NotImplementedException gdy jest obsługiwany.Always raises a NotImplementedException when handled.

public:
 event System::ComponentModel::CollectionChangeEventHandler ^ CollectionChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler CollectionChanged;
public event System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler CollectionChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.CollectionChanged : System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler 
member this.CollectionChanged : System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler 
Public Custom Event CollectionChanged As CollectionChangeEventHandler 

Typ zdarzenia

CollectionChangeEventHandler
Atrybuty

Wyjątki

Występuje we wszystkich przypadkach.Occurs in all cases.

Uwagi

CollectionChangedZdarzenie jest przestarzałe i zawsze zgłasza, NotImplementedException gdy jest obsługiwane.The CollectionChanged event is obsolete and always raises a NotImplementedException when handled. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy