BindingContext.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość true, jeśli kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu; w przeciwnym razie — false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość jest pochodną ICollection i jest zastępowana, aby zawsze zwracać false .This property is derived from ICollection, and is overridden to always return false.

Dotyczy