BindingContext.ICollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera łączną liczbę CurrencyManager obiektów zarządzanych przez BindingContext .Gets the total number of CurrencyManager objects managed by the BindingContext.

property int System::Collections::ICollection::Count { int get(); };
int System.Collections.ICollection.Count { get; }
member this.System.Collections.ICollection.Count : int
 ReadOnly Property Count As Integer Implements ICollection.Count

Wartość właściwości

Int32

Liczba źródeł danych zarządzanych przez program BindingContext .The number of data sources managed by the BindingContext.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu zwraca liczbę CurrencyManager obiektów zarządzanych przez BindingContext .The following code example returns the number of CurrencyManager objects managed by the BindingContext.

private:
  void PrintCount()
  {
   Console::WriteLine( "BindingContext->Count {0}",
   ( (ICollection^)(this->BindingContext) )->Count );
  }
private void PrintCount(){
  Console.WriteLine("BindingContext.Count " + ((ICollection) this.BindingContext).Count);
} 
Private Sub PrintCount()
  Console.WriteLine("BindingContext.Count " _
   + CType(Me.BindingContext, ICollection).Count.ToString())
End Sub 

Dotyczy