BindingManagerBase.OnCurrentItemChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CurrentItemChanged zdarzenie.Raises the CurrentItemChanged event.

protected public:
 abstract void OnCurrentItemChanged(EventArgs ^ e);
protected internal abstract void OnCurrentItemChanged (EventArgs e);
abstract member OnCurrentItemChanged : EventArgs -> unit
Protected Friend MustOverride Sub OnCurrentItemChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.The EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCurrentItemChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCurrentItemChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące implementowania

Podczas zastępowania OnCurrentItemChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnCurrentItemChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnCurrentItemChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnCurrentItemChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też