BindingManagerBase.PullData Metoda

Definicja

Pobiera dane z kontrolki powiązanej z danymi do źródła danych, zwracając brak informacji.Pulls data from the data-bound control into the data source, returning no information.

protected:
 void PullData();
protected void PullData ();
member this.PullData : unit -> unit
Protected Sub PullData ()

Uwagi

PullDataMetoda jest programistycznym sposobem ściągania informacji z formantu powiązanego z danymi z powrotem do źródła danych.The PullData method is a programmatic way to pull information from the data-bound control back into the data source. Nie jest to wymagane dla standardowej operacji kontrolki, ponieważ zazwyczaj formant automatycznie aktualizuje powiązane źródło danych, gdy fokus się opuszcza.It is not required for standard operation of a control, since normally a control automatically updates its bound data source when focus leaves it.

PullData w BindingComplete razie potrzeby wywołuje zdarzenie i zmienia zdarzenia w źródle danych.PullData raises the BindingComplete event and change events on the data source as appropriate.

Dotyczy

Zobacz też