BindingManagerBase.PushData Metoda

Definicja

Wypchnij dane ze źródła danych do kontrolki powiązanej z danymi, zwracając brak informacji.Pushes data from the data source into the data-bound control, returning no information.

protected:
 void PushData();
protected void PushData ();
member this.PushData : unit -> unit
Protected Sub PushData ()

Uwagi

PushDataMetoda jest programistycznym sposobem wypychania informacji ze źródła danych do formantu powiązanego z danymi.The PushData method is a programmatic way to push information from the data source into the data-bound control. Ta metoda nie jest wymagana, jeśli źródło danych implementuje System.ComponentModel.IBindingList interfejs, ponieważ IBindingList.ListChanged zdarzenie powinno automatycznie spowodować zaktualizowanie kontrolki za pomocą jej Menedżera waluty.This method is not required if the data source implements the System.ComponentModel.IBindingList interface, because the IBindingList.ListChanged event should automatically cause the control to be updated through its currency manager.

Jeśli ta metoda jest wydawana PullData , gdy operacja jest wykonywana, PushData Metoda zwraca natychmiast z wartością true .If this method is issued when a PullData operation is being performed, the PushData method returns immediately with a value of true.

Dotyczy

Zobacz też