BindingSource.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt jest elementem na liście.Determines whether an object is an item in the list.

public:
 virtual bool Contains(System::Object ^ value);
public virtual bool Contains (object value);
abstract member Contains : obj -> bool
override this.Contains : obj -> bool
Public Overridable Function Contains (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

ObjectAby znaleźć na liście podstawowej reprezentowanej przez List Właściwość.The Object to locate in the underlying list represented by the List property. Wartość może być równa null .The value can be null.

Zwraca

Boolean

true Jeśli value parametr zostanie znaleziony w; w List przeciwnym razie, false .true if the value parameter is found in the List; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Chociaż implementacja jest zależna od metody podstawowej listy Contains , zazwyczaj stosuje się następujące cechy:Although the implementation is dependent on the underlying list's Contains method, typically the following characteristics apply:

  • List jest przeszukiwany Zaczynając od pierwszego elementu i kończąc na ostatnim elemencie.List is searched starting at the first element and ending at the last element.

  • Metoda bazowa wykonuje wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do wartości Count właściwości.The underlying method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to the value of the Count property.

  • Metoda bazowa określa równość przez wywołanie Equals metody.The underlying method determines equality by calling the Equals method.

Dotyczy

Zobacz też