BindingSource.DataMember Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określoną listę w źródle danych, do której jest aktualnie powiązany łącznik.Gets or sets the specific list in the data source to which the connector currently binds to.

public:
 property System::String ^ DataMember { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DataMember { get; set; }
member this.DataMember : string with get, set
Public Property DataMember As String

Wartość właściwości

String

Nazwa listy (lub wiersza) w DataSource .The name of a list (or row) in the DataSource. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default is an empty string ("").

Uwagi

Jeśli DataSource zawiera wiele list (lub tabel) danych, należy ustawić DataMember Właściwość na nazwę jednego ze źródeł.If the DataSource contains multiple lists (or tables) of data, you should set the DataMember property to the name of one of the sources.

Ustawienie tej właściwości wywołuje DataMemberChanged zdarzenieSetting this property raises the DataMemberChanged event

Dotyczy

Zobacz też