BindingSource.DataSourceChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy DataSource wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the DataSource property value has changed.

public:
 event EventHandler ^ DataSourceChanged;
public event EventHandler DataSourceChanged;
member this.DataSourceChanged : EventHandler 
Public Custom Event DataSourceChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

DataSourceChangedZdarzenie występuje po DataSource zmianie właściwości.The DataSourceChanged event occurs after the DataSource property changes.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też