BindingSource.GetItemProperties(PropertyDescriptor[]) Metoda

Definicja

Pobiera tablicę PropertyDescriptor obiektów reprezentujących właściwości powiązane z typem listy źródła danych.Retrieves an array of PropertyDescriptor objects representing the bindable properties of the data source list type.

public:
 virtual System::ComponentModel::PropertyDescriptorCollection ^ GetItemProperties(cli::array <System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^> ^ listAccessors);
public virtual System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection GetItemProperties (System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] listAccessors);
abstract member GetItemProperties : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection
override this.GetItemProperties : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection
Public Overridable Function GetItemProperties (listAccessors As PropertyDescriptor()) As PropertyDescriptorCollection

Parametry

listAccessors
PropertyDescriptor[]

Tablica obiektów, PropertyDescriptor które mają znajdować się na liście jako możliwe do powiązania.An array of PropertyDescriptor objects to find in the list as bindable.

Zwraca

PropertyDescriptorCollection

Tablica PropertyDescriptor obiektów, która reprezentuje właściwości tego typu listy używane do wiązania danych.An array of PropertyDescriptor objects that represents the properties on this list type used to bind data.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też