BindingSource.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks pierwszego wystąpienia w całej liście.Searches for the specified object and returns the index of the first occurrence within the entire list.

public:
 virtual int IndexOf(System::Object ^ value);
public virtual int IndexOf (object value);
abstract member IndexOf : obj -> int
override this.IndexOf : obj -> int
Public Overridable Function IndexOf (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

ObjectAby znaleźć na liście podstawowej reprezentowanej przez List Właściwość.The Object to locate in the underlying list represented by the List property. Wartość może być równa null .The value can be null.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia value parametru; w przeciwnym razie-1, jeśli value nie znajduje się na liście.The zero-based index of the first occurrence of the value parameter; otherwise, -1 if value is not in the list.

Implementuje

Uwagi

Chociaż implementacja jest zależna od metody podstawowej listy IndexOf , zazwyczaj stosuje się następujące cechy:Although the implementation is dependent on the underlying list's IndexOf method, typically the following characteristics apply:

  • ListJest przeszukiwany rozpoczynając od pierwszego elementu i kończąc na ostatnim elemencie.The List is searched starting at the first element and ending at the last element.

  • Metoda bazowa wykonuje wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do wartości Count właściwości.The underlying method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to the value of the Count property.

  • Metoda bazowa określa równość przez wywołanie Equals metody.The underlying method determines equality by calling the Equals method.

Dotyczy

Zobacz też