BindingSource.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia element do listy pod określonym indeksem.Inserts an item into the list at the specified index.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Object ^ value);
public virtual void Insert (int index, object value);
abstract member Insert : int * obj -> unit
override this.Insert : int * obj -> unit
Public Overridable Sub Insert (index As Integer, value As Object)

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

Obiekt Object do wstawienia.The Object to insert. Wartość może być równa null .The value can be null.

Implementuje

Wyjątki

index jest mniejsza od zera lub większa niż Count .index is less than zero or greater than Count.

Lista jest tylko do odczytu lub ma stały rozmiar.The list is read-only or has a fixed size.

Uwagi

Ta metoda podnosi ListChanged zdarzenie.This method raises the ListChanged event.

Dotyczy

Zobacz też