BindingSource.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

public:
 virtual property bool IsSynchronized { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool IsSynchronized { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsSynchronized : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wskazać, że lista jest zsynchronizowana; w przeciwnym razie false .true to indicate the list is synchronized; otherwise, false.

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy