BindingSource.OnCurrentChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CurrentChanged zdarzenie.Raises the CurrentChanged event.

protected:
 virtual void OnCurrentChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnCurrentChanged (EventArgs e);
abstract member OnCurrentChanged : EventArgs -> unit
override this.OnCurrentChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCurrentChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCurrentChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCurrentChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnCurrentChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnCurrentChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnCurrentChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnCurrentChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też