BindingSource.ResetItem(Int32) Metoda

Definicja

Powoduje, że formant powiązany z, BindingSource Aby ponownie odczytać element pod określonym indeksem, i Odśwież jego wartość wyświetlaną.Causes a control bound to the BindingSource to reread the item at the specified index, and refresh its displayed value.

public:
 void ResetItem(int itemIndex);
public void ResetItem (int itemIndex);
member this.ResetItem : int -> unit
Public Sub ResetItem (itemIndex As Integer)

Parametry

itemIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu, który został zmieniony.The zero-based index of the item that has changed.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa składnika, BindingSource Aby powiązać listę z DataGridView kontrolką.The following code example uses a BindingSource component to bind a list to a DataGridView control. Lista nie wywołuje powiadomień o zmianach, więc ResetItem Metoda na BindingSource służy do podniesienia poziomu ListChanged zdarzenia.The list does not raise change notifications, so the ResetItem method on the BindingSource is used to raise the ListChanged event. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu przedstawionego w instrukcje: wywoływanie powiadomień o zmianie za pomocą metody BindingSource ResetItem.This code example is part of a larger example provided in How to: Raise Change Notifications Using the BindingSource ResetItem Method.

// This event handler changes the value of the CompanyName
// property for the first item in the list.
void changeItemBtn_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
{
  // Get a reference to the list from the BindingSource.
  List< DemoCustomer^ >^ customerList =
   static_cast<List< DemoCustomer^ >^>(
    this->customersBindingSource->DataSource);
  
  // Change the value of the CompanyName property for the
  // first item in the list.
  customerList->default[ 0 ]->CompanyName = L"Tailspin Toys";
  
  // Call ResetItem to alert the BindingSource that the
  // list has changed.
  this->customersBindingSource->ResetItem( 0 );
}
// This event handler changes the value of the CompanyName
// property for the first item in the list.
void changeItemBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Get a reference to the list from the BindingSource.
  List<DemoCustomer> customerList = 
    this.customersBindingSource.DataSource as List<DemoCustomer>;

  // Change the value of the CompanyName property for the 
  // first item in the list.
  customerList[0].CompanyName = "Tailspin Toys";

  // Call ResetItem to alert the BindingSource that the 
  // list has changed.
  this.customersBindingSource.ResetItem(0);
}
' This event handler changes the value of the CompanyName
' property for the first item in the list.
Private Sub changeItemBtn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
  Handles changeItemBtn.Click

  ' Get a reference to the list from the BindingSource.
  Dim customerList As List(Of DemoCustomer) = _
  CType(Me.customersBindingSource.DataSource, List(Of DemoCustomer))

  ' Change the value of the CompanyName property for the 
  ' first item in the list.
  customerList(0).CompanyName = "Tailspin Toys"

  ' Call ResetItem to alert the BindingSource that the 
  ' list has changed.
  Me.customersBindingSource.ResetItem(0)

End Sub

Uwagi

ResetItemMetoda powiadamia wszystkie kontrolki powiązane z elementem w określonym Position celu odświeżania ich wartości.The ResetItem method notifies all controls bound to the item at the specified Position to refresh their values. Metoda wykonuje to przez wywołanie ListChanged zdarzenia z ListChangedEventArgs.ListChangedType ustawioną na ListChangedType.ItemChanged .The method does this by raising the ListChanged event with ListChangedEventArgs.ListChangedType set to ListChangedType.ItemChanged.

ResetItem jest wywoływana automatycznie zawsze, gdy wprowadzane są zmiany wartości poszczególnych elementów.ResetItem is automatically called whenever changes are made to the value of an individual item. Jednak programista może również wywołać tę metodę jawnie.However, the programmer can also call this method explicitly.

Dotyczy

Zobacz też