BindingSource.SupportsFiltering Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy źródło danych obsługuje filtrowanie.Gets a value indicating whether the data source supports filtering.

public:
 virtual property bool SupportsFiltering { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool SupportsFiltering { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SupportsFiltering : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsFiltering As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli lista jest IBindingListView i obsługuje filtrowanie; w przeciwnym razie false .true if the list is an IBindingListView and supports filtering; otherwise, false.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Jeśli lista nie jest IBindingListView , SupportsFiltering zawsze zwraca wartość false .If the list is not an IBindingListView, SupportsFiltering always returns false.

Dotyczy