BindingSource.IBindingList.RemoveIndex(PropertyDescriptor) Metoda

Definicja

Usuwa PropertyDescriptor z indeksów używanych do wyszukiwania.Removes the PropertyDescriptor from the indexes used for searching.

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ prop) = System::ComponentModel::IBindingList::RemoveIndex;
void IBindingList.RemoveIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor prop);
abstract member System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
override this.System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
Sub RemoveIndex (prop As PropertyDescriptor) Implements IBindingList.RemoveIndex

Parametry

prop
PropertyDescriptor

PropertyDescriptorDo usunięcia z indeksów używanych do wyszukiwania.The PropertyDescriptor to remove from the indexes used for searching.

Implementuje

Uwagi

Jeśli podstawowa lista nie jest System.ComponentModel.IBindingList , Metoda ta zawsze generuje NotSupportedException .If the underlying list is not a System.ComponentModel.IBindingList, this method will always throw a NotSupportedException.

Dotyczy