BindingSource.ICancelAddNew.CancelNew(Int32) Metoda

Definicja

Odrzuca oczekujące nowe elementy z kolekcji.Discards a pending new item from the collection.

 virtual void System.ComponentModel.ICancelAddNew.CancelNew(int position) = System::ComponentModel::ICancelAddNew::CancelNew;
void ICancelAddNew.CancelNew (int position);
abstract member System.ComponentModel.ICancelAddNew.CancelNew : int -> unit
override this.System.ComponentModel.ICancelAddNew.CancelNew : int -> unit
Sub CancelNew (position As Integer) Implements ICancelAddNew.CancelNew

Parametry

position
Int32

Indeks elementu, który został dodany do kolekcji.The index of the item that was added to the collection.

Implementuje

Uwagi

ICancelAddNew.CancelNewMetoda wycofuje oczekujące dodanie elementu wcześniej dodanego do kolekcji w indeksie określonym przez position .The ICancelAddNew.CancelNew method rolls back a pending addition of an item previously added to the collection at the index specified by position. positionParametr jest niezbędny, ponieważ kilka nowych elementów może być jednocześnie oczekujących.The position parameter is necessary because several new items can be simultaneously pending.

Dotyczy

Zobacz też