BindingSource.ICancelAddNew.EndNew(Int32) Metoda

Definicja

Zatwierdza oczekujące nowe elementy do kolekcji.Commits a pending new item to the collection.

 virtual void System.ComponentModel.ICancelAddNew.EndNew(int position) = System::ComponentModel::ICancelAddNew::EndNew;
void ICancelAddNew.EndNew (int position);
abstract member System.ComponentModel.ICancelAddNew.EndNew : int -> unit
override this.System.ComponentModel.ICancelAddNew.EndNew : int -> unit
Sub EndNew (position As Integer) Implements ICancelAddNew.EndNew

Parametry

position
Int32

Indeks elementu, który został dodany do kolekcji.The index of the item that was added to the collection.

Implementuje

Uwagi

ICancelAddNew.EndNewMetoda zatwierdza oczekujące dodanie elementu wcześniej dodanego do kolekcji w indeksie określonym przez position .The ICancelAddNew.EndNew method commits a pending addition of an item previously added to the collection at the index specified by position. positionParametr jest niezbędny, ponieważ kilka nowych elementów może być jednocześnie oczekujących.The position parameter is necessary because several new items can be simultaneously pending.

Dotyczy

Zobacz też