ButtonBase.IsDefault Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka przycisku jest przyciskiem domyślnym.Gets or sets a value indicating whether the button control is the default button.

protected public:
 property bool IsDefault { bool get(); void set(bool value); };
protected:
 property bool IsDefault { bool get(); void set(bool value); };
protected internal bool IsDefault { get; set; }
protected bool IsDefault { get; set; }
member this.IsDefault : bool with get, set
Protected Friend Property IsDefault As Boolean
Protected Property IsDefault As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przycisk jest formantem domyślnym; w przeciwnym razie false .true if the button control is the default button; otherwise, false.

Uwagi

Gdy IsDefault Właściwość jest ustawiona na true , przycisk jest przyciskiem domyślnym dla Form .When the IsDefault property is set to true, the button is the default button for the Form. Oznacza to, że przycisk zostanie kliknięty po naciśnięciu klawisza ENTER, jeśli żaden inny przycisk lub inny formant, który przechwytuje klawisz ENTER, ma fokus.This means that the button is clicked when the ENTER key is pressed if no other button or any other control that captures the ENTER key has focus.

Aby określić przycisk domyślny formularza, ustaw AcceptButton Właściwość formularza na żądany przycisk.To specify the default button of a form, set the AcceptButton property of the form to the desired button.

Dotyczy

Zobacz też