CheckedListBox.CheckedItemCollection.IList.Clear Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Clear() .For a description of this member, see Clear().

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy CheckedListBox.CheckedItemCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the CheckedListBox.CheckedItemCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy