CheckedListBox.CheckedItemCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Element, który ma zostać usunięty z CheckedListBox.CheckedItemCollection .The item to remove from the CheckedListBox.CheckedItemCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy CheckedListBox.CheckedItemCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the CheckedListBox.CheckedItemCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy