CheckedListBox.CreateParams Właściwość

Definicja

Pobiera wymagane parametry tworzenia podczas tworzenia uchwytu sterującego.Gets the required creation parameters when the control handle is created.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::CreateParams ^ CreateParams { System::Windows::Forms::CreateParams ^ get(); };
protected override System.Windows.Forms.CreateParams CreateParams { get; }
member this.CreateParams : System.Windows.Forms.CreateParams
Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams As CreateParams

Wartość właściwości

CreateParams

A CreateParams , który zawiera wymagane parametry.A CreateParams that contains the required parameters.

Przykłady

Poniższy przykład kodu rozszerza CreateParams Właściwość Button klasy pochodnej.The following code example extends the CreateParams property of a Button derived class. CreateParams.StyleWłaściwość zostanie zmieniona, co spowoduje wyświetlenie przycisku Icon zamiast Image .The CreateParams.Style property is changed, which causes the button to display an Icon rather than an Image. Ten przykład wymaga, aby masz klasę, która dziedziczy z Button klasy.This example requires that you have a class that inherits from the Button class.

virtual System::Windows::Forms::CreateParams^ get() override
{
  
  // Extend the CreateParams property of the Button class.
  System::Windows::Forms::CreateParams^ cp = __super::CreateParams;

  // Update the button Style.
  cp->Style |= 0x00000040; // BS_ICON value
  return cp;
}
protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode).Demand();

    // Extend the CreateParams property of the Button class.
    CreateParams cp = base.CreateParams;
    // Update the button Style.
    cp.Style |= 0x00000040; // BS_ICON value

    return cp;
  }
}

Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As System.Windows.Forms.CreateParams
  Get
    Dim SecPerm As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)
    SecPerm.Demand()

    ' Extend the CreateParams property of the Button class.
    Dim cp As System.Windows.Forms.CreateParams = MyBase.CreateParams
    ' Update the button Style.
    cp.Style = cp.Style Or &H40 ' BS_ICON value

    Return cp
  End Get
End Property

Uwagi

CreateParamsWłaściwość nie powinna być zastępowana i używana do dostosowywania właściwości formantu pochodnego.The CreateParams property should not be overridden and used to adjust the properties of your derived control. Właściwości, takie jak CreateParams.Caption , CreateParams.Width i CreateParams.Height powinny być ustawiane przez odpowiadające im właściwości w kontrolce, takie jak Control.Text , Control.Width i Control.Height .Properties such as the CreateParams.Caption, CreateParams.Width, and CreateParams.Height should be set by the corresponding properties in your control such as Control.Text, Control.Width and Control.Height. CreateParamsRozszerzenie powinno być rozszerzane tylko wtedy, gdy jest zawijana standardowa Klasa formantów systemu Windows lub w celu ustawienia stylów niedostarczonych przez przestrzeń nazw Windows Forms.The CreateParams should only be extended when you are wrapping a standard Windows control class or to set styles not provided by the Windows Forms namespace. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia parametrów kontroli, zobacz sekcję CreateWindow i CreateWindowEx i CREATESTRUCT dokumentację struktury w podręczniku SDK platformy Windows w temacie / .For more information about creating control parameters, see the CreateWindow and CreateWindowEx functions and the CREATESTRUCT structure documentation in the Windows Platform SDK reference at /.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania CreateParams właściwości w klasie pochodnej należy użyć właściwości klasy bazowej, CreateParams Aby zwiększyć podstawową implementację.When overriding the CreateParams property in a derived class, use the base class's CreateParams property to extend the base implementation. W przeciwnym razie musisz podać wszystkie implementacje.Otherwise, you must provide all the implementation.

Dotyczy