CheckedListBox.DataSource Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia źródło danych dla formantu.Gets or sets the data source for the control.

public:
 property System::Object ^ DataSource { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public object DataSource { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DataSource : obj with get, set
Public Property DataSource As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt reprezentujący źródło danych.An object representing the source of the data.

Atrybuty

Dotyczy